Tahsisi Mahiyetteki Gelir Kalemleri

Bilindiği  üzere;  5449  sayılı  Kalkınma  Ajanslarının  Hizmetlerine  İlişkin  Kanunun  “Gelirler ve yönetilecek fonlar”  başlıklı  19 ‘uncu  maddesinin  birinci  fıkrasının  (d)  bendinde;  “Bir önceki yıl gerçekleşen bütçe gelirleri üzerinden, bölgedeki il özel idareleri için; tahsisi mahiyetteki gelirler ile genel ve özel bütçeli kuruluşlardan alınan yardım kalemleri hariç tutulmak üzere yüzde bir, belediyeler için tahsisi mahiyetteki gelir kalemleri hariç tutulmak üzere yüzde bir oranında, cari yıl bütçesinden aktarılacak pay.” hükmü yer almakta olup, maddede tahsisi mahiyetteki gelir kalemlerinin neler olduğu belirtilmediğinden  uygulamada  gerek  yerel  yönetimler  gerekse  kalkınma  ajansları  tarafından  tahsisi mahiyetteki  gelir  kalemlerinin  tespiti  noktasında  ihtilaflar  yaşandığı  tespit  edilmiştir.

Diğer taraftan, yürürlüğe  girdiği  tarihten  itibaren  muhtelif  zamanlarda  mahalli  idareler  detaylı  hesap  planında  bazı değişiklikler yapılmış, yeni hesap kodları açılmış ve bazı hesapların tahsisi mahiyette olup olmadığına dair idarelerce farklı belirlemeler yapılmıştır.

Bu  kapsamda  uygulamada  yeknesaklığın  sağlanması  ve  yaşanan  tereddütlerin  giderilmesi amacıyla  Çevre,  Şehircilik  ve  İklim Değişikliği Bakanlığı,  İçişleri Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcilerinin katılımıyla teknik toplantılar yapılarak tahsisi mahiyetteki gelir kalemleri belirlenmiştir.

Bu  çerçevede  2024  yılı  ve  sonraki  yılların  hesaplamalarında  esas  alınması  amacıyla  belirlenen Tahsisi Mahiyetteki Gelir Kalemleri Listesi aşağıda yer almaktadır.

Dosyalar

Tahsisli Mahiyetteki Gelir Kalemleri Listesi.pdf