Tüzüğümüz

T.C.

 ÇUKUROVA BELEDİYELER BİRLİĞİ

TÜZÜĞÜ

Birliğin Adı

Madde 1 –

 1. Birliğin adı “Çukurova Belediyeler Birliği”dir.
 2. Birlik kısa adı: ÇBB
 3. T.C. Çukurova Belediyeler Birliği Bakanlar Kurulunun 23.09.1997 tarihli ve 97/9992 sayılı kararı ile kurulmuş, Bakanlar Kurulu Kararı 7 Ekim 1997 Tarihli ve 23133 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır.
 4. Birlik tüzel kişiliğe sahip bir kamu kuruluşu olup, görev ve hizmet alanlarında belediyelerin hak, yetki ve imtiyazlarına sahiptir.

Birliğin Merkezi ve Hukuki Dayanak:

Madde 2 –

 1. Birliğin merkezi Adana’dır.
 2. Bu tüzük 5355 sayılı Mahalli İdareler Birlikleri Kanununa göre hazırlanmıştır. 

Birliğin Çalışma Alanı ve Süresi

Madde 3 – 

Adana Büyükşehir Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Osmaniye ili Belediyeleri ile bu illerin sınırları içinde bulunan, ilçe ve belde belediyelerinin yetki alanları olup, çalışma süresi sınırsızdır.

Birliğin Üyeleri

Madde 4

Üye Belediyelerimiz; 1. Adana Büyükşehir Belediyesi, 2. Adana ili Karaisalı Belediyesi,         3. Adana ili Sarıçam Belediyesi, 4. Adana ili Yüreğir Belediyesi, 5. Adana ili Aladağ Belediyesi, 6. Adana ili Feke Belediyesi, 7. Adana ili İmamoğlu Belediyesi, 8. Adana ili Karataş Belediyesi, 9. Adana ili Pozantı Belediyesi, 10. Adana ili Saimbeyli Belediyesi, 11. Adana ili Tufanbeyli Belediyesi, 12. Adana ili Yumurtalık Belediyesi, 13. Adana ili Kozan Belediyesi, 14. Mersin Büyükşehir Belediyesi, 15. Mersin ili Toroslar Belediyesi, 16. Mersin ili Anamur Belediyesi, 17. Mersin ili Aydıncık Belediyesi, 18. Mersin ili Bozyazı Belediyesi, 19. Mersin ili Çamlıyayla Belediyesi, 20. Mersin ili Erdemli Belediyesi, 21. Mersin ili Gülnar Belediyesi, 22. Mersin ili Mut Belediyesi, 23. Mersin ili Silifke Belediyesi, 24. Hatay Büyükşehir Belediyesi, 25. Hatay ili Reyhanlı Belediyesi, 26. Hatay ili Belen Belediyesi, 27. Hatay ili Dörtyol Belediyesi, 28. Hatay ili Kırıkhan Belediyesi, 29. Hatay ili Yayladağı Belediyesi, 30. Hatay ili Hassa Belediyesi, 31. Hatay İli Arsuz Belediyesi 32. Hatay İli Samandağ Belediyesi, 33. Osmaniye Belediyesi, 34. Osmaniye ili Düziçi Belediyesi, 35. Osmaniye ili Toprakkale Belediyesi, 36. Osmaniye ili Türkmen Belediyesi, 37. Osmaniye ili Bahçe Belediyesi, 38. Osmaniye ili Hasanbeyli Belediyesi, 39. Osmaniye ili Kadirli Belediyesi, 40. Osmaniye ili Sumbas Belediyesi, 41. Osmaniye ili Cevdetiye Belediyesi, 42. Osmaniye ili Ellek Belediyesi, 43. Osmaniye ili Atalan Belediyesi, 44. Osmaniye ili Böcekli Belediyesi, 45. Osmaniye ili Yarbaşı Belediyesi, 46. Osmaniye İli Mehmetli Belediyesi’dir.

Birliğin Kurucuları

Madde 5-

–         Adana Büyükşehir Belediyesi

–         Karaisalı Belediyesi

–         Ceyhan Belediyesi

–         Karataş Belediyesi

–         Kozan Belediyesi

–         Pozantı Belediyesi 

–         Mersin Büyükşehir Belediyesi

–         Toroslar Belediyesi

–         Akdeniz Belediyesi

–         Tarsus Belediyesi

–         Erdemli Belediyesi 

–          Dörtyol Belediyesi

–          Erzin Belediyesi 

–          Osmaniye Belediyesi

–          Düziçi belediyesi

–          Bahçe Belediyesi

Birliğin Amaç ve Görevleri

Madde 6 – 

Birliğin amaç ve görevleri ilgili mevzuat ve tüzük hükümleri çerçevesinde;

a)  Bölgesel düzeyde,(Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye) tüm belediyeleri Birlik çatısı altında toplamak,

b) Belediyelerin seçilmiş ve atanmış personel ve görevlilerini eğitmek, 

c)  Belediyeler arasında yardımlaşma ve işbirliği teknik ve idari bilgi ve deneyim değişimini teşvik etmek, iyi uygulama örneklerinin yaygınlaşmasını desteklemek

d) Belediyeleri ilgilendiren konularda araştırma geliştirme, konferans, seminer, panel,  yuvarlak masa toplantısı, teknik ve mesleki gezi vb. faaliyette bulunmak.

e)  Belediyelerle ilgili kitap, dergi, bülten vb. basılı materyal yayınlamak,

f) Belediyecilik konusunda görev ve hizmet yürüten kamu kurum ve Kuruluşları,  üniversite, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak ve ortak hizmet projeleri yürütmek,

g)  AB sürecinde ülkemizin yerel yönetimler konusunda yapması gereken işler ve hazırlıklara katkı sağlamak, belediyelerin AB’nin hibe, teknik yardım, eşleştirme vb. program ve imkanlardan yararlanmalarına yardımcı olmak,

h)  İlgili mevzuat ve bu tüzük hükümlerine uygun olarak belediyeciliğin gelişmesine katkı sağlayacak her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.

Birliğin Organları

Madde 7 – 

Birliğin organları şunlardır.

 1. Birlik Meclisi
 2. Birlik Encümeni
 3. Birlik Başkanı

Birlik Meclisinin Oluşumu

Madde 8 – 

Birlik Meclisi birliğin karar organı olup Belediye Başkanları meclisin doğal üyesidir. Ayrıca kendi meclislerince Büyükşehir unvanı olan belediyelerde o ildeki Milletvekili sayısı kadar asil ve yarısı kadar yedek, diğer belediyelerde ise nüfusu;

10.000’e kadar olan belediyelerde                          1 Asil 1 yedek

10.001’den 50.000’ne kadar olan belediyelerde       2 Asil 1 yedek

50.001’den 100.000’ne kadar olan belediyelerde     3 Asil 1 yedek

100.001’den 200.000’ne kadar olan belediyelerde   4 Asil 2 yedek

200.001’den 500.000’ne kadar olan belediyelerde   5 Asil 2 yedek

500.000’den fazla olan belediyelerde                       6 Asil 3 yedek

Olmak üzere seçilen üyelerden oluşur. Belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliğini kaybedenler, birlik meclis üyeliğinden kaybetmiş sayılırlar.

Birlik Meclisinin Görev ve Yetkileri

Madde 9 – 

Birlik Meclisinin görev ve yetkileri şunlardır;

a)- Yatırım Planı ve çalışma Programını görüşerek kabul eder,

b)- Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler  ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak,

c)- Borçlanmaya karar vermek,

d)- Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına karar vermek,

e)- Birlik tarafından yürütülecek hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek,

f)- Şartlı bağışları kabul etmek,

g)- Dava konusu olan ve miktarı iki bin yeni Türk lirasından on bin yeni Türk lirasına kadar birlik alacaklarının sulh en halline karar vermek,

h)- Birlik yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına karar vermek,

i)- Birlik başkanlık divanını, birlik encümen üyelerin ve meclis ihtisas komisyonu 

     üyelerini seçmek,

j)- Norm kadro ilke ve esaslara uygun olarak Birlik teşkilatına ait birimlerin kurulmasına, personel kadro ve pozisyonların ihdasına karar vermek,

k)- Birlik tüzük değişikliğine karar vermek,

l)- Birlik tarafından çıkarılacak yönetmelik ve yönergeleri kabul etmek,

m)- Birlik başkanıyla encümeni arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak,

n)- 5393 sayılı belediye kanununun 49 ncu maddesi çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli ve kısmi zamanlı sözleşmeli personele ödenecek ücretleri belirlemek,

o)- 237 sayılı taşıt kanununa uygun olarak taşıt alımına karar vermek,

Meclis Başkanlık Divanı

Madde 10-

Mahalli idareler genel seçim sonuçlarının Yüksek seçim kurulunca ilanından itibaren yirmi gün içinde birlik başkanlığının talebi üzerine bu tüzüğün 8nci maddesi uyarınca birlik meclisi üyeleri seçilir. Birlik Meclisi otuz gün içinde Adana Valisinin daveti üzerine birlik merkezinde toplanır. Meclis en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak ilk iki yıl için görev yapmak üzere birlik başkanı, birinci ve ikinci meclis başkan vekili ile iki asil ve iki yedek katip üyeyi seçer. İlk iki yıldan sonra seçilen birlik başkanı ve başkanlık divanı üyeleri ilk mahalli idareler genel seçimine kadar görev yapar. Meclis Başkanlık divanı seçimi 3 gün içinde tamamlanır.

Birlik meclisine birlik başkanı, bulunmaması durumunda meclis birinci başkan vekili, onunda bulunmaması durumunda ikinci başkan vekili başkanlık eder. Ancak yıllık faaliyet raporunun görüşüldüğü meclis toplantısı meclis başkan vekilinin başkanlığında yapılır.

Başkanlık divanında boşalma olması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir. Meclis başkanı, meclis çalışmalarında düzeni sağlamakla yükümlüdür.

Meclis Toplantıları Toplantı ve Karar Yeter Sayısı

Madde 11-

Birlik Meclisi, her yıl Mayıs ve Eylül aylarında olağan olarak Birlik Başkanı’nın uygun göreceği bir yerde toplanır. Meclis, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar alınır. Meclis Başkanı ve meclis üyelerinin üçte birinin veya üye mahalli idare meclislerinin talebi üzerine olağanüstü olarak toplantıya çağrılabilir. Gerekli nisap sağlanamazsa başkan tarafından toplantı üç gün sonraya ertelenir. İkinci toplantı üye sayısının dörtte birinden az olmayan üye ile açılır ve kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Olağanüstü toplantılarda çağrıyı gerektiren konuların dışında bir iş görüşülemez. Mayıs ayı toplantısı dönem başı toplantısıdır.    

Meclis Kararlarının Kesinleşmesi ve Yürürlüğe Girmesi

Madde 12-

Birlik Meclisince alınan Kararlar Birlik Başkanına gönderilir. Birlik Başkanı, hukuka aykırı gördüğü meclis kararlarını, gerekçesini de belirterek yeniden görüşülmek üzere beş gün içinde meclise iade edebilir. Kararlar kesinleştiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde Adana Valiliğine gönderilir. Valiliğe gönderilmeyen Kararlar Yürürlüğe giremez. Kesinleşen kararlar mutat yayın araçlarıyla ilgililere duyurulur.

Birlik Encümenin Oluşumu

Madde 13-

Birlik encümeni; Birlik üyesi belediye başkanları arasından her yıl mayıs ayı toplantısında gizli oyla bir yıllığına görev yapmak üzere seçeceği yedi üyeden oluşur.

Birlik Başkanı, encümenin doğal üyesi ve başkanıdır. Başkanın bulunmadığı hallerde bu görev başkanın görevlendireceği encümen üyesi tarafından yürütülür.

Birlik Encümeninin Görev ve Yetkileri

Madde 14-

Birlik Encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Yatırım planı ve çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip birlik meclisine görüş bildirmek,
 2. Kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği kamu kararını almak,
 3. Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek,
 4. Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak,
 5. Kanunlarda öngörülen cezaları vermek,
 6. İki bin yeni Türk lirasına kadar olan davaların sulh en halline karar vermek,
 7. Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına ilişkin meclis   kararlarını uygulamak,
 8. 5355 sayılı mahalli idare birlikleri Kanununun 17 nci maddesi çerçevesinde birlikte görevlendirileceklere yapılacak ek ödenme tutarını belirlemek, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 ncu maddesi çerçevesinde ikramiye verilecek memurları belirlemek, geçici personele ödenecek ücret ve diğer ödemelere karar vermek,
 9. Birlik bütçesinden ödenecek telif, konferans, ders, kurs, seminer vb. ücretleri belirlemek,
 10. Kanunların ve tüzüğün Encümene verdiği diğer görevleri yapmak,

Birlik Encümeni Toplantı ve Karar Yeter Sayısı

Madde 15- 

Birlik Encümeni, en az ayda bir defa üye tam sayısının salt çoğunluğuyla Encümen tarafından önceden belirlenen yer, gün ve saatte toplanır ve katılanların çoğunluğuyla karar alır. Oyların eşitliği durumunda, Başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Çekimser oy kullanılamaz.

Birlik Başkanı acil durumlarda Encümeni toplantıya çağırabilir. Encümenin gündemi başkan tarafından hazırlanır. Encümen üyeleri başkanın uygun görüşü ile gündem maddesi teklif edebilir. Başkan tarafından havale edilmeyen konular görüşülemez. Encümene havale edilen konular bir ay içinde görüşülerek karara bağlanır.

Birlik Başkanı

Madde 16 – 

Birlik başkanı, birlik idaresinin başı ve tüzel kişiliğin temsilcisidir. Birlik Başkanı; Tüzüğün 10 ncu maddesinde düzenlenen Meclis Başkanlık Divan hükümleri doğrultusunda, birlik Meclisi tarafından, Birliğe üye belediye başkanları arasından gizli oyla 2 yıl süre için seçilir. Görev süresi tamamlanan Birlik Başkanı tekrar seçilebilir. İlk iki yıldan sonra seçilecek birlik başkanı, yapılacak ilk mahalli idareler genel seçimlerine kadar görev yapar. Görev süresi içinde Başkanın görevinden ayrılması halinde Birlik Başkan seçimi tekrar yapılır.

Birlik Başkanının Görev ve Yetkileri

Madde 17 – 

Birlik Başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

a)- Birliği yönetmek ve birliğin hak ve menfaatlerini korumak.

b)- Yatırım planı ve çalışma programı ile bütçeyi ve kesin hesabı hazırlamak, uygulamak, izlemek, değerlendirmek ve bunlarla ilgili olarak hazırlayacağı yıllık faaliyet raporunu meclise sunmak.

c)-  Birliği temsil etmek veya vekil tayin etmek.

d)- Birlik meclisine ve birlik encümenine başkanlık etmek.

e)- Birliğin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.

f)- Birliğin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.

g)-Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.

h)- Birlik Meclisi ve birlik encümeni kararlarını uygulamak.

i)-  Birlik Meclisi ve birlik encümeninin yetkisi dışında kalan diğer ödenek aktarmalarını yapmak.

j)-  Birlik personelini ve birlik danışmanlarını atamak

k)- Birliği denetlemek.

l)-  Şartsız bağışları kabul etmek

m)-Kanunlarla Birliğe verilen ve Birlik Meclisi veya Birlik Encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

n)- Bu Tüzük hükümlerini yürütmek.

      Birlik bütçesinin harcama yetkilisi birlik başkanıdır. Birlik başkanı, bu yetkisini birlik müdürüne devredebilir.

     Birlik başkanlığının sona ermesi ile ilgili olarak Belediye kanununun belediye başkanlığının göreve devamsızlık dışındaki sebeplerle sona ermesine ilişkin hükümleri uygulanır.

Birliğe Katılma

Madde 18 – 

Birliğin kuruluşundan sonra birliğe katılmak isteyen belediyeler kendi meclisinde alacakları kararın birlik meclisince kabulü ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayından sonra birliğe katılırlar.

Birlikten Ayrılma

Madde 19 –

Birlik üyesi belediyeler, belediye meclislerinin kararı ile birlik üyeliğinden ayrılabilirler. Ancak ilgili belediye, Birliğe olan borçlarını ödemek zorundadır.

Birlikten Çıkarma

Madde 20 – 

Birliğe üye belediyeler tüzükte belirlenen yükümlülüklerini yerine getirmeyince, birlik meclisinin kararı ile üyelikten çıkarılırlar.

Birlik Teşkilatı

Madde 21 – 

Birlik teşkilatı; Birlik Müdürü, İdari Personel ( Muhasebe Yetkilisi), Teknik Personel (Mühendis), Sürekli İşçi ( Ofis Personeli) birimlerinden oluşur. Birlik teşkilatının görev dağılımı, ilgili mevzuata uygun olarak Birlik Meclisinin kabul edeceği yönerge ile düzenlenir.

Birlik Personeli

Madde 22 –

Birlik personeli, Mahalli İdare Birlikleri Kanunu, Belediye Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine ve norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak istihdam edilecek memur, danışman, uzman personel, sözleşmeli personel, kısmi zamanlı sözleşmeli personel, sürekli işçi ve geçici personelden oluşur. Ayrıca ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel Birlik bünyesinde görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilmelerde kişinin kendi kurumundan aldığı her türlü mali ve sosyal hakları kesilmez, ancak kurumundan aldığı aylık ve diğer ödemelerin toplam tutarını geçmemek üzere birlik encümeni kararıyla ek ödeme yapılabilir.

Birlik, Belediye Kanununun belediye personeli ile ilgili düzenlemelerine, birlik personelinin atama, yükselme haklar, ödevler, kadro, unvan, sicil, ceza, ödül ve diğer personel işlemlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili yönetmelikleri, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenecek Norm Kadro Esas ve Usullerine, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak atanacaklar Hakkında Sınav Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

Birlik Müdürünün Görevleri

Madde 23-

Birlik Müdürü, Birliğe ait hizmetleri başkan adına ilgili mevzuat Birlik Tüzüğü ve başkanın direktif ve sorumluluğu altında yürütülmesini sağlar.

Birlik Başkanı, hangi yetkileri birlik müdürüne devrettiğini yazılı olarak belirler.  

Birliğin Gelirleri

Madde 24-

Birliğin Gelirleri Şunlardır:

 1. Üye belediyelerin katılım payları belediyelerin en son kesinleşmiş bütçe kesin hesabı gelirleri toplamından   onbinde bir (1/10000) oranında ödeyecekleri üyelik bedeli. (Ancak bu tutar 1.000,00 TL’nin altında olamaz. Alt sınır tutarı 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan “yeniden değerleme oranında” artar.) Bu bentte belirtilen üyelik bedeli birlik meclis kararı ile değiştirilebilir.
 2. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından aktarılacak ödenekler.
 3. Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler.
 4. Birlik meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı elde edilecek ücretler.
 5. Her türlü yardım ve bağışlar.
 6. Gönüllü harcamalara katılma payları.
 7. Uluslararası kuruluşlarca yapılacak yardımlar.
 8. Diğer gelirler.

Birliğin Giderleri

Madde 25 –

Birliğin giderleri şunlardır:

a)    Birlik hizmetlerinin yürütülmesi için yapılacak giderler.

b)      Birliğin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, ücret, ödenek, huzur hakkı, yolluk, hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile diğer giderler.

c)      Kitap, dergi vb. yayınlarda yer alacak yazılar için ödenecek telif ücretleri, eğitim, seminer vb programlarda görev alacaklara ödenecek ders, kurs, konferans vb. ücretler.

d)     Hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin takip ve tahsili için yapılacak giderler.

e)      Birliğin hizmet binalarının, tesislerinin, araç ve gereçlerinin temini, yapımı, bakımı ve onarımı için yapılan giderler.

f)      Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ücretler ile sigorta giderleri.

g)      Dava takip ve icra giderleri

h)      Avukatlık, danışmanlık ve denetim ücretleri.

i)       Kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla yapılan ortak hizmetler ve diğer proje giderleri .

j)       Temsil, tören, tanıtım ve ağırlama giderleri.

k)       İlan giderleri.

l)       Birliğin faaliyetleri ile ilgili diğer giderler.

Birlik Bütçesi

Madde 26- 

Birlik bütçesi, Birliğin mali yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri gösteren bir meclis kararıdır.

Bütçeye ayrıntılı olarak harcama programları ve finansman programları eklenir. Bütçe yılı devlet mali yılı ile aynıdır. Bütçe dışı harcama yapılamaz.

Birlik Meclisi, birlik bütçesini Eylül ayı olağan toplantısında görüşerek kabul eder.

Birlik Bütçesinin Kesinleşmesi ve Yürürlüğe Girmesi

Madde 27 – 

Birlik bütçesi, birlik meclisinin diğer kararları gibi, Tüzüğün 11.ncı maddesindeki usullere göre kesinleşir ve yürürlüğe girer.

Çalışma programı:

Madde 28 –

Birlik Meclisi bütçeden önce çalışma programını görüşerek kabul eder. Bütçeler, çalışma programına uyumlu olarak hazırlanmak zorundadır.

Harcama Yetkisi

Madde 29 – 

Birliğin harcama yetkilisi, Birlik Başkanıdır. Başkan, bu yetkisini Birlik müdürüne devredebilir. 

Birliğin Alım, Satım, İhale ve Hesap İşleri

Madde 30 – 

Birlik, 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu,4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Sayıştay Kanununa tabidir.

Birliğin Tutacağı Defter ve Kayıtlar

Madde 31 – 

Birlik, Meclis Karar Defteri, Encümen Karar Defteri, Gelen ve Giden evrak Kayıt Defteri ile Belediye Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde birlikler için öngörülen defterleri tutar.

Birlik Üyelerinin Sorumluluğu

Madde 32-

Birlik adına yapılan her türlü sözleşme ve taahhütlerden birlik tüzel kişiliği sorumludur.

Birliğin mal varlığı ile sınırlı olan bu sorumluluk, hiçbir şekilde üye belediyelerin tüzel kişiliğini bağlamaz.

Birliğe karşı mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen üye belediyelerin ödemeleri gereken miktar birliğin başvurusu üzerine, bu belediyelere genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden ayrılan paydan, bu payların dağıtımını yapan kuruluş tarafından kesilerek birliğin hesabına aktarılır.

Üyelerin Birlik Hizmetlerinden Yararlanma Usulleri

Madde 33-

Birlik, görev alanına giren hizmetleri mali imkanları oranında tüm belediyelere dengeli ve ihtiyaç önceliklerine uygun şekilde yürütür.

Birlik, hizmet, faaliyet ve yayınlarını ücretli veya ücretsiz olarak sağlamaya yetkilidir.

Birlik, hizmetlerin yürütülmesinde yaygınlık, etkinlik ve verimliliği sağlamak amacıyla kamu kurum ve kuruluşları, valilikler, belediyeler, mahalli idare birlikleri, üniversiteler, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE), kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamuya yararlı dernekler, bakanlar kurulu kararıyla vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ile benzer faaliyetlerde bulunan uluslararası ve yabancı ülke kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmaya ve ortak projeler yürütmeye yetkilidir.

Birlik; büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyeleri ile iş birliği yaparak, bunların mülki sınırları içerisinde yer alan belediyelere yönelik programlar yürütebilir.

Tüzük Değişikliği

Madde 34-

Birlik tüzüğü, Birlik Meclisinin üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı ve Çevre ve Şehircilik Bakanının onayı ile değiştirilir. 

Diğer Hükümler

Madde 35-

Bu Tüzük’ de hüküm bulunmayan hallerde, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

Birliğin Feshi

Madde 36 – 

Birlik Meclisinin 3/2 çoğunluğunun alacağı kararla fesih edilir. Birliğin tasfiye işlemleri mülkü idare amirliğince belirlenen 3 kamu görevlisince yürütülme işlemi yapılır. Fesih işlemi en geç 1 yıl içinde sonuçlandırılır. Birliğin mal varlığı birlik meclisince alınacak kararlar doğrultusunda ve üye birimlerin birlik mal varlığına katılma oranlarına göre, oranları belli değilse nüfuslara göre dağıtılır.

Yürürlük

Madde 37-

Bu Tüzük, Çevre ve Şehircilik Bakanının onayı tarihinde yürürlüğe girer.