Birliğin Amaçları

* Bölgesel düzeyde,(Adana, Mersin, Antakya, Osmaniye) tüm belediyeleri Birlik çatısı altında toplamak,
* Belediyelerin seçilmiş ve atanmış personel ve görevlilerini eğitmek,
* Belediyeler arasında yardımlaşma ve işbirliği teknik ve idari bilgi ve deneyim değişimini teşvik etmek, iyi uygulama örneklerinin yaygınlaşmasını desteklemek
* Belediyeleri ilgilendiren konularda araştırma geliştirme, konferans, seminer, panel, yuvarlak masa toplantısı, teknik ve mesleki gezi vb. faaliyette bulunmak.
* Belediyelerle ilgili kitap, dergi, bülten vb. basılı materyal yayınlamak
* Belediyecilik konusunda görev ve hizmet yürüten kamu kurum ve Kuruluşları, üniversite, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak ve ortak hizmet projeleri yürütmek,
* AB sürecinde ülkemizin yerel yönetimler konusunda yapması gereken işler ve hazırlıklara katkı sağlamak, belediyelerin AB’nin hibe, teknik yardım, eşleştirme vb. program ve imkanlardan yararlanmalarına yardımcı olmak,
* İlgili mevzuat ve bu tüzük hükümlerine uygun olarak belediyeciliğin gelişmesine katkı sağlayacak her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.